Gebruik de p-waarde (p-waarde) correct (2023)

Geplaatst op 17 december 2020 doorFBSB. Bijgewerkt op 8 augustus 2022.

vonBladzijde-Waar is hij (Bladzijdewaarde) is een getal tussen 0 en 1 dat aangeeft of een steekproefresultaat statistisch significant is. als deBladzijdewaarde lager is dan het gekozen significantieniveau, kunt u zeggen dat het gevonden resultaat extreem genoeg is om unulhypotheseAfwijzen.

Inhoudsopgave

 1. Hypothesetoets met p-waarde
 2. Een- of tweezijdige testen en het afkeurgebied
 3. Wanneer gebruik je de p-waarde?
 4. Interpreteer de P-waarde in SPSS en Excel
 5. Verkeerde interpretaties van de p-waarde
 6. Veel Gestelde Vragen

Hypothesetest met deBladzijde-Waar is hij

voordat je deBladzijdewaarde, moet u bepalen welke acceptatie u wilt afwijzen. Deze aanname wordt genoemdnulhypothese. De nulhypothese kan bijvoorbeeld zijn dat Nederlandse mannen gemiddeld 181 cm lang zijn, of dat een coëfficiënt in een regressie 0 is. Kies ook een significantieniveau 𝛼, dat meestal 0,05 is.

De nulhypothese staat tegenover de alternatieve hypothese. Als je de nulhypothese kunt verwerpen, is de alternatieve hypothese de conclusie die je trekt. HijBladzijdeWaarde wordt gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat de verdeling die voortvloeit uit de nulhypothese de waarde van het steekproefresultaat zal evenaren of overtreffen. Als deze kans klein genoeg is (minder dan het significantieniveau), is het resultaat extreem en kun je de nulhypothese verwerpen.

Een melkfabrikant produceert melkpakken met een inhoud van 1000 ml en wil controleren of een machine de pakken ook echt met 1000 ml vult. Daarom besluit u een monster te nemen. Als het monstergemiddelde te veel afwijkt van 1000mL, zult u concluderen dat de machine anders moet worden ingesteld. Dit is het geval wanneer deBladzijdeDe waarde is lager dan het significantieniveau.

Een- of tweezijdige testen en het afkeurgebied

Als je een eenzijdige test doet, ga er dan vanuit dat er een verschil is, bijvoorbeeld dat Nederlandse mannen gemiddeld langer zijn dan 181 cm. Aangezien het een positief verschil maakt, test u de rechterkant. Verwerp de nulhypothese als het steekproefresultaat extreem groot is. Wil je testen of Nederlandse mannen gemiddeld kleiner zijn dan 181 cm, probeer dan de linkerkant.

Wanneer je tweezijdig toetst, verwerp je de nulhypothese wanneer het steekproefresultaat te hoog of te laag is. Het afkeurgebied bestaat dan uit twee delen en is dus twee keer zo hoog als wanneer je eenzijdig zou testen.

Wie helpt u met de verificatie?

Betrouwbare assistenten vinden is niet eenvoudig...

 • familie
 • vrienden
 • klasgenoten
 • Scribbr

Wij staan ​​altijd voor u klaar

Gebruik de p-waarde (p-waarde) correct (1)

wanneer gebruik je zeBladzijde-Waar is hij?

vonBladzijdeWaarde is nuttig voor elke statistische test, zoalsT tenen. vonBladzijdeDe waarde wordt ook vaak gebruikt bij het doenRegressiesanalyse. vonBladzijdeDe waarde is ook nuttig bij het beantwoorden van kleine, praktische onderzoeksvragen.

PAGWaarde interpreteren in SPSS en Excel

Omdat deBladzijdeWaarde kan in veel verschillende situaties worden gebruikt, er is geen standaard stappenplan voor het bepalen van waardeBladzijde-Waar is hij. De interpretatie ervan is echter in alle situaties hetzelfde. Hieronder bespreken we twee voorbeelden aan de hand van resultaten in SPSS en Excel.

 • SPSS
 • Uitstekend
In SPSS kun je eenvoudig testen of het gemiddelde van een dataset waarschijnlijk een bepaalde waarde is. De volgende tabellen tonen de uitvoer van eent-Toets. Er wordt gekeken of de lengte van Nederlandse mannen 181 cm is. De eerste tabel bevat de beschrijvende statistieken. Zo zie je dat er 1000 waarnemingen zijn en dat de gemiddelde hoogte 180,47 cm is. De tweede tabel toont het testresultaat. In de kolom "Volgende. (2 hanen)” dat zien weBladzijdeWaarde geassocieerd met een tweezijdige toets. Als we uitgaan van een significantieniveau van 0,05, is er geen reden om de nulhypothese te verwerpen, want 0,147 > 0,05. Op basis van deze test is de gemiddelde lengte van Nederlandse mannen waarschijnlijk 181 cm.Gebruik de p-waarde (p-waarde) correct (2)In SPSS moet je hier altijd op letten als je een wachtrij wilt testen. In dit geval moet u de waarde invoeren in het "Sig. (2 staarten)” vóór vergelijking met het significantieniveau. als detals de waarde positief is, test dan de rechterkant. Is hijtnegatieve waarde? Probeer dan de linkerkant.
U kunt ook veel verschillende tests uitvoeren in Excel. De volgende tabel toont de uitvoer van eentTest of het hoogteverschil tussen Nederlandse mannen en vrouwen 11,5 centimeter is. Zoals u kunt zien, geeft Excel, in tegenstelling tot SPSS, deBladzijdeWaarde voor enkelzijdige en dubbelzijdige sleutels. We kiezen weer voor een significantieniveau van 0,05.tweezijdige toets(het verschil is niet gelijk aan 11,5 cm) we kunnen de nulhypothese niet verwerpen omdat 0,076 > 0,05.eenzijdig Test(het verschil is groter dan 11,5 cm) kunnen we de nulhypothese verwerpen (omdat 0,038 < 0,05). Omdat detAls de waarde positief is, testen we aan de rechterkant.Gebruik de p-waarde (p-waarde) correct (3)

.

verkeerde interpretaties vanBladzijde-Waar is hij

PAGWaarden worden vaak misbruikt of verkeerd geïnterpreteerd. Hieronder staan ​​enkele veelvoorkomende misvattingen.

Als deBladzijdede waarde is kleiner dan het significantieniveau (bijv. 0,02 bij het significantieniveau van 0,05):

 • Er is bewijs gevonden dat denulhypothesekan worden afgewezen.
  Er werd geen bewijs gevonden, maar genoeg reden om de nulhypothese in twijfel te trekken.
 • De kans dat de nulhypothese waar is, is 0,02.
  0,02 is de waarschijnlijkheid van het steekproefresultaat gegeven de nulhypothese, en niet andersom.
 • De p-waarde voor de kans op het ten onrechte verwerpen van de nulhypothese is 0,02 (= 1 – 0,98).
  De nulhypothese is gewoon waar of onwaar, je berekent geen kans ten opzichte van de nulhypothese (zie voorbeeld hierboven).

Als deBladzijdede waarde is groter dan het significantieniveau:

 • Er is goede reden om aan te nemen dat de nulhypothese juist is.
  Het kan alleen aantonen dat het steekproefresultaat wel/niet extreem is gezien de nulhypothese. Als het resultaat te extreem is, concludeer dan dat de alternatieve hypothese logischer is. Hij vindt echter nooit redenen om de nulhypothese af te leiden.

Veel Gestelde Vragen

Wat is statistische significantie?

Statistische significantieis een term die door onderzoekers wordt gebruikt om aan te geven dat hun resultaten waarschijnlijk niet willekeurig zijn. Significantie wordt meestal aangegeven met eenBladzijdewaarde (kans op overschrijding).

De statistische significantie is enigszins willekeurig aangezien u de drempel (alfa) kiest. De meest voorkomende drempel isBladzijde< 0,05, wat betekent dat er 5% kans is op het vinden van resultaten terwijl denulhypothesewaar is. Een andere drempel die vaak wordt gekozen isBladzijde<0,01.

Als deBladzijdewaarde lager is dan de geselecteerde alfawaarde, kan worden gezegd dat het testresultaat statistisch significant is.

Wat is een p-waarde (p-waarde)?

vonp-waarde(Bladzijdewaarde) is een getal tussen 0 en 1 dat aangeeft of een steekproefresultaat statistisch significant is. als deBladzijdede waarde is kleiner dan de geselecteerde waardemate van belangKun je zeggen dat het gevonden resultaat extreem genoeg is om je te overtuigen?nulhypotheseAfwijzen.

Wat zijn de nulhypothese en de alternatieve hypothese?

bijstatistische analysevoorspelt denulhypothese(H0) zolang er geen effect of relatie tussen variabelen is terwijl dealternatieve hypothese(H1) drukt hun verwachting van een effect of relatie uit.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als u naar dit lettertype wilt verwijzen, kunt u de bronvermelding kopiëren of op "Citatie dit Scribbr-artikel" klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis lettertypegenerator.

, F. (2022, 08.08.).De p-waarde correct gebruiken | Tolken in SPSS en Excel.Scribbr. Opgehaald op 26 januari 2023 van https://www.scribbr.nl/statistiek/p-waarde/

citeer dit artikel

Wat vind je van dit artikel?

Je hebt al op dit artikel gestemd. Erg bedankt :-) Je stem is geaccepteerd :-) stem verwerken...

Gebruik de p-waarde (p-waarde) correct (4)

FBSB

FBSBbiedt bijles op het hoogste niveau in wiskunde, statistiek, econometrie en financiën.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 03/04/2023

Views: 6052

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.